210 år sedan inrikestullen avskaffades

Från och med den 1 januari 1811 behövde svenskar inte längre betala inrikes tull. Denna “lilla landtull” hade tillkommit redan 1622 och innebar att när inhemska varor fördes in i stapel- och uppstäder skulle tullavgift erläggas. Beslutet att ta bort den underlättade handeln i riket och minskade lurendrejeriet, dvs smugglingen.

Samtidigt höjde dock staten den “stora sjötullen” – tullen på utrikes gods – i syfte att kompensera inkomstbortfallet. Man skärpte också kontrollen för att bättre kunna upptäcka smuggling av utländskt gods. Tillsyn och visitationer skulle göras regelbundet i alla stapel- och sjöstäder (som fick bedriva utlandshandel) samt de i uppstäder (som fick bedriva inrikeshandel) där järnvåg, tobaksfabrik eller sockerbruk fanns.

I kungörelsen stod vidare:

I städer med järnvåg skall betjäningen noga se till, att järneffekter inte läggs på obehöriga ställen eller att ostämplat järn införes. Upplag av järn i skärgården är förbjuden utom vid brukens lastageplatser.

Handeln med västgötska allmogens varor skall ha vanlig tillsyn.

De som påträffas på vägarna med varor skall kunna visa förpassning eller forsedel. Saknar de dessa bevis, får de medfölja till närmaste stad eller tullplats, där deras varor besiktigas av tullföreståndaren. Är varorna inte förbjudna eller inte i värde uppgår till mer än 50 riksdaler bötar beslagtagaren från 20 till 100 riksdaler. Visitationer i öppna bodar eller boningsrum eller vid transporter och viloställen får förekomma.

Stockholms slott den 30 november 1810. CARL

I kungörelsen anas en viss misstänksamhet mot skärgårdsbefolkning och västgötar. Det torde knappast ha uppskattats i Västsverige och att de som reste utan inrikespass var tvungna att underkasta sig tullbesiktning var föga populärt. Likaså ledde de ökade antalet tullvisitationer till gnissel och klagomål och relationen mellan tull och allmogen försämrades successivt. 30 år senare ledde det intensifierade tullarbetet till rena stridigheter, och Göteborg drabbades av fyra större upplopp i samband med tullvisitationer.

Kommande event

janne.palmen Skriven av:

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *